0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ölçümler
Emisyon ve İmisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Titreşim Ölçümü
İş -İşçi Güvenliği Ölçümü


Emisyon
-NOKTASAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Bacagazı Ölçümleri ;
Yanma Gazları (SO2 , CO ,O2, CO2 ,NO (NO2,NOx ))Tayini
Asgari Baca Yüksekliği (Abak) Hesabı
Hız ve Debi Tayini
Toz (Partikül Madde) Tayini
İslilik Tayini
Nem Tayini
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Tayini
Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
Dioksin-Furan (PCDD-PCDF) Örneklemesi
Metal Örneklemesi ve Analizi (Ag, As, Ba,Be, Cd, Cr, Co, Cu,Mn,Sb, Ni, Pb,Se,Tl, Zn, Hg, P ) – (EPA Metot 29:2000)
Metal Örneklemesi ve Analizi (As,Cd, Co, Cr,Cu, Mn,Ni, Pb, Sb, Tl, V) - (TS EN 14385:2004)
Klor Tayini
Hidrojenli Halojen (HCl, HBr,HF) ve Halojen (Cl2) Tayini
Sülfürik Asit (H2SO4),Kükürtrioksit (SO3) ve
Kükürtdioksit (SO2) Tayini
Formaldehit Tayini
Amonyak Tayini (NH3)
Proses Kontrol Amaçlı Emisyon Ölçümleri
Kütlesel Gaz Debisi Tayini
Filtre Performans Test Ölçümleri
Sabit Toz Cihazları Kalibrasyon Eğrisi Ölçümleri (Bacada)
Sabit Yanma Gazı Ölçüm Cihazları Kontrol Ölçümleri (Bacada)
Petrol Rafinerilerindeki Gaz yakıtlarındaki Hidrojen Sülfit Miktarının Belirlenmesi
-ÇİZGİSEL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Trafikten Kaynaklanan emisyon ölçümleri
İş Makinelerinden Kaynaklanan emisyon ölçümleri
Havayollarından Kaynaklanan emisyon ölçümleri
Deniz Araçlarından Kaynaklanan emisyon ölçümleri

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ
ALANSAL KAYNAKLARIN ÖLÇÜMLERİ
Pasif Örnekleme Yöntemi ile VOCS, BTEX, SO2, NOx (NO ve NO2), NH3, O3 , HF, HCL, H2S, Formaldehit Tayini
Partikül Madde (PM10) Örnekleme ve Tayini
Partikül Madde (PM10)’da Metal Tayini (Pb, As, Cd, Ni )
Karbonmonoksit (CO) Tayini
Çöken Toz Ölçümleri
Çöken Tozda Metal Tayini ( As, Ni, Cd, Pb )
Çevre Havasında Uçucu Organik Madde (VOC) Tayini
Uzun Vadeli (UVS) ve Kısa Vadeli (KVS) Hava Kalitesi Ölçümleri
MODELLEME ÇALIŞMALARI
Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları
Konut, Endüstri, Tarik Kaynaklı Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları
Şehirlerin Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Çalışmaları

Emisyon Ölçümü
 • Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
 • İslilik
 • Partikül Madde
 • Yanma Gazları olan CO, CO2, SO2, O2 NOx ler (NO, NO2) kirleticilerin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi


İmisyon Ölçümü
 • Ortamda Çöken Toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerin yapılması
 • Tesis çevresinde kısa - uzun dönemli ölçümlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkarılması
 • Ortamda Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Ortamda Yağ Buharı Ölçümü


Gürültü Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


Titreşim Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


İş - İşçi Güvenliği Ölçümü
 • Ortamda toz ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gürültü ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Titreşim ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri
 • Ortam Gaz ve Kişisel Gaz Maruziyeti ÖlçümleriAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim