0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ölçümler
Emisyon ve İmisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Titreşim Ölçümü
İş -İşçi Güvenliği Ölçümü


İşyeri İç Ortam Ölçümleri
Yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu gaye ile işveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan; çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları öğrenmek,izlemek ve önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

İşletmelerde ele alınan İç Ortam Ölçümleri

 • İş Güvenliği Ortam Ölçümleri:
 • İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

Çevresel Ölçümler

 • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 • Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

Firmamız tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek bir rapor sunmaktadır.

Toz Ölçümü

Genellikle tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur . Görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, iş randımanını düşürmekte, meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların tape büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.

Nerelerde Yapılmalı; kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi maddelerin elde edilmesi, taşınması, doldurulma ve boşaltılması, torbaların delinmesi, parçaların taşlanması, püskürtülmesi, öğütülmesi, ve bunlara benzer pek çok işler sonucu meydana gelen toz bu işlemlerin yapıldığı endüstri alanlarında periyodik olarak kontrol ettirilmelidir. Firmamız tarafından toz ölçümleri gravimetrik yöntem ile ve istendiği taktirde de ışık saçılımlı fotometre vasıtası ile yapılmaktadır.

Gaz Ölçümü

İşyerlerinde işin yürütümü esnasında proses gereği bazı gazların ortama yayılması söz konusu olabilir. Eğer gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.

Genellikle boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler ve diğer tüm işyerlerinde bu sorun mevcuttur.

Bu amaçla firmamız uzmanlarınca işyerlerinde gaz ölçümleri yapılmaktadır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve alınması gereken önlemler raporlandırılarak işyerlerine bildirilmektedir.

İşyeri Gürültü Ölçümü ve Haritası Çıkarılması

İş yerlerinde makine ve tezgâhlar da yapılan ölçümler sonucunda gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Titreşim Ölçümü ve Analizi

Endüstride son zamanlarda popülerliği artan Titreşim (Vibrasyon) analizi ile makinaların arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makina bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinanın titreşim seviye kaydının, belli periyotlar da yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.


Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıklarında ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

” Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.” (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 207)

“Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.” (İSİG Tüzüğü, Madde 209)

Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar

SERRA OSGB Basınçlı kapların kontrollerini gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.
- Buhar Kazanı
- Kalorifer Kazanı
- Kızgın Yağ Kazanı
- Hava Tankı
- Hidrofor Tankı
- Boyler
- Genleşme Tankları
- Basınçlı Kaplar
- Otoklav
- Buharlı Pişirme Kazanları
- Kazan Dairesi Uygunluk Muayaneleri

Kaldırma Araçlarının Muayeneleri Hakkında

Vinçler, caraskallar, forkliftler, liftler, transpaletler, mobil vinçler, kule vinçler, asansörler kurulum ve kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş makinalarıdır. Ülkemizde kaldırma araçlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır.

Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

“Kaldırma makinaları ve araçları her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilecek ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, yetkili teknik bir eleman tarafından üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol belgesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.” (İSİG Tüzüğü, Madde 378)

Muayene Kapsamındaki Kaldırma Ekipmanları

SERRA OSGB Kaldırma araçları teknik kontrollerini gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.
-Forklift
-Caraskal
-Vinç
-Lift
-Transpalet
-Mobil Vinç
-Kule Vinç
-Platform
-Araç Kaldırma Lifti
-Hubzug
-Trifor
-Halat/Sapan
- Kaldırma Ekipmanları
- İş Makinaları Muayeneleri

Elektrik Tesisatı/Ekipmanları ve Topraklama Tesisatlarının Muayeneleri Hakkında

Elektrik ile çalışan cihazlarda çeşitli sebeplerle oluşabilen kaçak akım ve gerilimler can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilmektedir. Topraklama, meydana gelebilecek bu çeşit bir hata durumunda, insan hayatını korumak amacıyla uygulanacak işlemlerden biridir. Cihaz gövdeleri yönetmeliklere uygun şekilde topraklanır, gerekirse kaçak akım rölesi gibi ilave cihazlar ile sistem emniyeti artırılır. Bu sistemlerin güvenle ve sürekli kullanılabilmesi, oluşabilecek çeşitli hata ve bozulmaların zamanında tespit edilebilmesi için periyodik olarak kontrol ve testleri yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

SERRA OSGB elektrik topraklama ölçüm ve teknik kontrollerini gerçekleştirmekte ve raporlandırmaktadır.

Muayene Kapsamında Ölçülen Elektrik-Topraklama Resisatları Kontrolleri

• Kuvvetli akım tesisatının ölçüm ve kontrolleri
• Aydınlatma tesisatının ölçüm ve kontrolleri
• Paratoner tesisatının ölçüm ve kontrolleri
• Topraklama tesisatının ölçüm ve kontrolleri
• Elektrik tesisatı uygunluk raporu
• Gövde koruma topraklaması
• Pano ve işletme topraklaması
• Patlayıcı ortam elektrik tesisatının kontrolü

 

Emisyon Ölçümü
 • Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
 • İslilik
 • Partikül Madde
 • Yanma Gazları olan CO, CO2, SO2, O2 NOx ler (NO, NO2) kirleticilerin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi


İmisyon Ölçümü
 • Ortamda Çöken Toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerin yapılması
 • Tesis çevresinde kısa - uzun dönemli ölçümlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkarılması
 • Ortamda Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Ortamda Yağ Buharı Ölçümü


Gürültü Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


Titreşim Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


İş - İşçi Güvenliği Ölçümü
 • Ortamda toz ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gürültü ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Titreşim ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri
 • Ortam Gaz ve Kişisel Gaz Maruziyeti ÖlçümleriAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim