0(212) 438 76 66
                     0(212) 415 29 98,
Ölçümler
Emisyon ve İmisyon Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Titreşim Ölçümü
İş -İşçi Güvenliği Ölçümü


pH Tayini
İletkenlik Tayini
Renk
Asidite / Alkanite Tayini
Fekal / Toplam Koliform
Toplam Katı Madde
Çözünmüş Katı Madde
Çökebilen Katı Madde
Askıda Katı Madde
Yağ Gres Tayini
Sülfit Tayini
Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
Nitrat / Nitrat Azotu Tayini
Nitrit / Nitrit Azotu Tayini
Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
Toplam Azot
Florür / Klorür
Krom +6
Klor / Klordioksit / Serbest Klor / Ozon
Siyanür / Sülfür / İyodür
Fenol / Sülfat
KOİ / BOİ5
Yüzey Aktif Madde ( Anyonik / Katyonik )
Silika / Bor / Baryum / Selenyum
Toplam Fosfor / Orto Fosfat

 

Emisyon Ölçümü
 • Baca gazı ve tozların kütlesel debi tayini
 • İslilik
 • Partikül Madde
 • Yanma Gazları olan CO, CO2, SO2, O2 NOx ler (NO, NO2) kirleticilerin belirlenmesi
 • Uçucu organik buhar ve gazların (VOC) emisyonlarının belirlenmesi HF (Hidrojen Florür)
 • HCl (Hidrojen Klorür)
 • Hız, Nem, Sıcaklık, Baca Gaz Debisi
 • Ağır Metaller (Sb, As, Be, Cd, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, S)
 • PAH ( Polisilik Aromatik Hidrokarbonlar)
 • Formaldehit
 • H2S, NH3
 • Asgari baca yüksekliklerinin belirlenmesi


İmisyon Ölçümü
 • Ortamda Çöken Toz, toplam toz ve PM 10 ölçümlerin yapılması
 • Tesis çevresinde kısa - uzun dönemli ölçümlerin yapılması
 • Ölçüm sonuçlarına göre tesis etki alanı hava kalitesi haritasının çıkarılması
 • Ortamda Uçucu Organik Bileşik (VOC) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Ortamda Yağ Buharı Ölçümü


Gürültü Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


Titreşim Ölçümü
 • Sanayi Tesisleri Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Titreşim ölçümleri
 • Zemin Titreşim ölçümleri
 • Madencilik faaliyetleri titreşim ölçümleri
 • Mekanik Titreşim Ölçümleri
 • Tesis içi titreşim ölçümleri ve haritalanması


İş - İşçi Güvenliği Ölçümü
 • Ortamda toz ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Gürültü ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Titreşim ve kişisel maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümleri
 • Ortam Gaz ve Kişisel Gaz Maruziyeti ÖlçümleriAnasayfa Hizmetler Kurumsal Projeler Referanslar İletişim